PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Aktualizace: 23.09.2019

 

ÚVOD

Tyto podmínky užití obsahují podmínky, za nichž WoMoApp, s.r.o. (IČ: 083 33 700, Ocelářská 344/10, Praha 9, Česká Republika) poskytuje své produkty a služby prostřednictvím platformy MedRep („Služby“) a popisuje, jak lze ke Službám přistupovat a používat je. Pokud s některými z těchto podmínek nesouhlasíte, nepoužívejte prosím Služby.

Souhlas s těmito podmínkami vyjadřujete kliknutím nebo ťuknutím na tlačítko označující souhlas s těmito podmínkami v mobilní aplikaci či webovém portálu, nebo použitím Služeb. V případě dotazů týkajících se těchto podmínek používání, kontaktujte společnost WoMoApp, s.r.o. pomocí e-mailové zprávy na info@womoapp.eu

Používáním MedRep platformy berete na vědomí, že WoMoApp, s.r.o. V souladu s těmito podmínkami bude zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování Služeb. Všechny informace o zpracování vašich osobních údajů, včetně rozsahu a způsobu, jsou obsaženy v „Zásadách ochrany osobních údajů/Privacy Policy“, přičemž tento dokument nedílnou součást podmínek.

Platforma MedRep, tj. Služby, se skládá ze dvou částí: Administrátorského portálu a mobilní aplikace. Administrátorský portál umožňuje definici výzkumu, přístup k datům výzkumu a analýzu dat. Mobilní aplikace je určena účastníkům výzkumu pro sběr dat výzkumem definovaným.

1 ADMIN PORTAL

Zde je možné provádět následující činnosti:

  • Vytvořit / aktualizovat svůj účet přístup ke Službě.
  • Stáhnout si data o výzkumu. Data mohou být exportována a to o vám umožní vytvořit si vlastní zálohy nebo provést offline analýzu dat.
  • Provádět analýzu svých dat přímo v portálu

Je potřebné zdůraznit, že jste zodpovědní za svůj účet, jeho ochranu pomocí hesla a všechna další pověření pro přístup k tomuto účtu. Vy, a nikoliv společnost WoMoApp, jste zodpovědní za jakoukoli činnost, která se děje na nebo skrze váš účet, bez ohledu na to, zda jste tuto činnost povolili či nikoliv. Pokud se dozvíte o jakémkoli neoprávněném přístupu k vašemu účtu, nebo máte takové podezření, informujte prosím neprodleně WoMoApp. Účet nesmí být sdílen a každý účet smí využívat vždy pouze jeden konkrétní uživatel.

Definice výzkumu

Jste zodpovědní, nikoliv WoMoApp, za vlastní definici výzkumu a musíte zajistit, že vlastníte veškerá práva a oprávnění k tomu, abyste takovýto obsah pro použití Službou mohli vytvořit. WoMoApp nenese zodpovědnost za žádné kroky, které učiníte v souvislosti s definicí svého výzkumu. Obsah vytvořený pro Službu je výlučnou odpovědností tvůrce, který ho skrze Službu zpřístupňuje.

Jako autor výzkumu, resp. jeho definice, si zachováte autorská práva a všechna další práva k vašemu obsahu, který splňuje podmínky pro ochranu na základě zákona. Pro tento váš obsah udělujete WoMoApp celosvětovou nevýhradní, bezplatnou a bezpoplatkovou licenci k jeho používání ve spojení s poskytováním Služeb. Dále udělujete bez jakýchkoliv omezení práva na kopírování, publikování, distribuci, úpravy, prodej či sublicencování. 

Berete na vědomí, že situacích daných zákonem může být od společnosti WoMoApp požadováno, aby provedla kontrolu obsahu Služeb, aby zjistila, zda není nezákonný nebo zda neporušuje tyto podmínky, např. nahlášením obsahu, který porušuje zákon. Můžeme také upravit, zablokovat či odstranit obsah, který podle nás porušuje zákon nebo tyto podmínky. Společnost WoMoApp ovšem nijak není povinna monitorovat či kontrolovat obsah, který uživatelé tvoří a zpřístupňují v rámci Služeb.

Požadavky

Služby musíte používat v souladu s platnými zákony. Službu můžete používat pouze tehdy, máte-li právní způsobilost uzavřít smlouvu se společností WoMoApp. Žádná ze Služeb není určena k použití osobami mladšími 15 let. Pokud vám ještě nebylo 15 let nebo nemáte právní způsobilost k uzavření smlouvy se společností WoMoApp, nemůžete Služby používat. Nemůžeme to vyžadovat, avšak doporučujeme, aby rodiče a zákonní zástupci dohlíželi na využívání Služeb nezletilými. Jste zodpovědní za své chování a obsah během používání Služeb. Při používání Služeb musíte dodržovat následující:

  • Nesmíte zneužívat naše Služby nad rámec běžného provozu nebo je využívat jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní, které poskytujeme. Musíte se tedy zdržet všech činností, které nepříznivě ovlivňují rychlost, stabilitu, dostupnost nebo funkčnost Služeb pro ostatní uživatele.
  • Nesmíte se vyhýbat či obcházet omezení, která WoMoApp na váš účet klade. Například nesmíte vytvořit nový účet s cílem tvorby již jednou zakázaného obsahu.
  • Nesmíte testovat zranitelnost jakéhokoliv systému WoMoApp.
  • Nesmíte provádět reverse engineering ke Službám nebo se o to pokoušet.
  • Prostřednictvím Služeb nesmíte přenášet žádné viry či jiné typy škodlivého softwaru ani odkazy na ně.
  • Službu nesmíte používat k porušování práv duševního vlastnictví jiných osob nebo k protiprávní činnosti.
  • Bez předchozího souhlasu nesmíte Služby dále prodávat nebo pronajímat.

 

2 MOBILNÍ APLIKACE

Odpověďmi na otázky, které jsou definovány výzkumem hostovaným společností WoMoApp, shromažďujeme jménem a na základě pokynů tvůrců výzkumu informace týkající se vás a vašeho využívání našich Služeb. Detailně je vše vysvětleno v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů. Prosím, seznamte se s ním pečlivě.

3 PLATBY

Dále souhlasíte s tím, že společnosti WoMoApp zaplatíte smluvní cenu za každou Službu, kterou v souladu uzavřenou smlouvou se společností WoMoApp, objednáte. Platba, kterou provedete je nevratná, s výjimkou případů stanovených v těchto podmínkách nebo v případech, kdy to vyžaduje zákon.

4 DALŠÍ INFORMACE

Společnost WoMoApp může tyto Podmínky kdykoli změnit, například v případě vytvoření nových funkcí či z důvodu nových zákonných opatření. Jakékoli změny budou publikovány na místa, kde se tyto podmínky objevují (web, mobilní aplikace, apod.). WoMoApp vás také může může upozornit na změny prostřednictvím e-mailu. Změny vstoupí v platnost počínaje dnem zveřejnění. Pokud nebudete souhlasit s jakýmikoli změnami podmínek pro Službu, měli byste přestat tuto Službu používat, protože pokračováním používání Služeb vyjadřujete svůj souhlas s novým zněním podmínek.

WoMoApp neustále mění a zlepšuje Služby. WoMoApp může přidávat, měnit nebo odebírat funkce ze Služby kdykoli bez předchozího upozornění. WoMoApp může také omezit, pozastavit nebo ukončit Službu. Pokud společnost WoMoApp přeruší poskytování Služby, budeme vás předem informovat tak, abyste mohli včas reagovat na tuto vzniklou situaci. Společnost WoMoApp může kdykoli podle svého výhradního uvážení odstranit obsah ze Služeb, který budeme považovat za vadný, nevhodný či protiprávní.

5 ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

WoMoApp dělá maximum pro vaší spokojenost se Službami, ale nemůže v žádném případě garantovat 100% funkčnost, dostupnost, spolehlivost a přesnost. Snažíme se udržovat naše online Služby plně funkční, ale z různých důvodů nemusí být čas od času dostupné. 

S VÝJIMKOU VÝSLOVNĚ POSKYTOVANÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH A V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY, SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“ A WOMOAPP NEPOSKYTUJE ZÁRUKY ŽÁDNÝCH DRUHŮ, VÝSLOVNÝCH, IMPLIKOVANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

WOMOAPP NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, TĚŽKÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO ZISKŮ, ČI PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI) JAKKOLI ZPŮSOBENÝCH A VZNIKLÝCH PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU/SLUŽBY NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORETICKÉ ODPOVĚDNOSTI, AŤ SE JEDNÁ O SMLUVNÍ, ABSOLUTNÍ NEBO TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST (VČETNĚ NEDBALOSTNÍ ČI JINÉ), I PŘES UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY.

OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÁ NEZAHRNUJÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE ZA PODVODY, NESPRÁVNÝ VÝKLAD A OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO SMRT. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE WOMOAPP NÉST ZODPOVĚDNOST ZA ÚJMY PŘESAHUJÍCÍ 500 CZK. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ TAKOVÉTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, TOTO OMEZENÍ TAK NEMUSÍ BÝT PLATNÉ NA VÁS.